Regulaminy

KONKURS: Konkurs Noworoczny MD CLINIC

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „KONKURS: „Konkurs Noworoczny MD CLINIC”, określanego dalej jako „Konkurs” i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest spółka MD CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 83/189, 00-815 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372421, posiadająca numer REGON 142711389 oraz numer NIP: 7010270986, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa od dnia 29grudnia 2021 roku od godz. 14:30 do dnia 03 stycznia 2022 do godz. 23:59 włącznie – w tym terminie istnieje możliwość przystąpienia do Konkursu.
 4. Konkurs jest ogłaszany i urządzany na stronie internetowej MD Clinic (dalej „Strona”), prowadzonej w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: www.instagram.com (dalej „Instagram”). W Konkursie można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem Strony.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.
 6. Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest kierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 16 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku osób pomiędzy 16. a 18. rokiem życia niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez ich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców). Zgodę, o której mowa powyżej należy przesłać w formie e-mail, na adres Organizatora: recepcja@mdclinic.pl, przed wzięciem udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego, otwartego konta na portalu Instagram.
 3. Dana osoba może dokonać w Konkursie więcej niż jednego zgłoszenia, ale otrzymać za udział w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę.
 4. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy Organizatora, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym tytule oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w tytule III Regulaminu, są dalej zwane „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

III Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów ani usług i jest nieodpłatny.
 2. W celu udziału w Konkursie należy, w terminie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt I.3 Regulaminu, wykonać zadanie konkursowe, polegające na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora (https://www.instagram.com/mdclinic_warszawa) kreatywnego opisu dotyczącego wygrania czapki . (dalej: „Zgłoszenie”).
 3. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego.

IV Przyznanie Nagród w Konkursie

 1. Zwycięzcą Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) jest Uczestnik, który w terminie określonym w pkt I.3 Regulaminu w sposób najbardziej kreatywny złoży życzenia na Dzień Kobiet, uwzględniając życzenia zdrowia.
 2. Zwycięzca Konkursu jest wyłaniany przez komisję powołaną przez Organizatora na czas obowiązywania niniejszego Regulaminu, składającą się z 3 (trzech) osób – przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”). W Konkursie zostanie wybrany 3 (trzech) Zwycięzców, uprawnionych do nagrody, o której mowa w pkt V.2 Regulaminu. Komisja dokona również wyboru Zgłoszeń rezerwowych, których autorzy są uprawnieni do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. V.2 Regulaminu w przypadku, jeśli pierwotnie wybrany Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wybierając Zgłoszenia, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc jednak w szczególności pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu.
 3. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń w Konkursie tj. co najmniej jednej prawidłowej, Organizator nie wyda nagrody.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 4stycznia 2022 r. w formie komentarza pod postem informującym o Konkursie. W terminie 3 (trzech) dni od daty powiadomienia, Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi wiadomości prywatnej, zawierającej adres e-mail i numer telefonu.
 5. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy wiadomości w terminie określonym w pkt. IV.4, przesłania przez Zwycięzcę wiadomości niezawierającej wymaganych danych lub przesłania danych nieprawidłowych, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. Podobnie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie. Nagrody nie wydane pozostają własnością Organizatora.

V Nagrody

 1. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci nagroda rzeczowa,, o których mowa w pkt. V.3 Regulaminu (dalej: „Nagrody”, a każda z osobna: „Nagroda”).
 2. Nagrodami w Konkursie są:

1. Dres damski lub męski MD CLINIC

2. karta podarunkowa o wartości 150 zł – do wykorzystania w MD CLINIC Sienna lub MD Clinic Praga do 31.03.2022r.

3. Karta podarunkowa o wartości 200 zł – do wykorzystania w MD CLINIC Sienna lub MD Clinic Praga do  31.03.2022r.

3. Wydanie Nagrody rzeczowej Zwycięzcy nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. IV.4 Regulaminu przesyłką kurierską lub za pomocą Poczty Polskiej na adres wskazany w tej wiadomości.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.

VI Prawa autorskie

 1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Zgłoszenia, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz, przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Zgłoszeń, zwanych dalej: „Utworami”, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 5. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
 6. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Zwycięzca zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Zwycięzca zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Zgłoszenia lub wymaganych dla jego eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Zwycięzca na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego autorstwo lub uzyskanie niezbędnych zgód albo uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Zwycięzcę albo odpowiednio zażądać zwrotu Nagrody.

VII Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu

 1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w tytule II Regulaminu lub jeżeli Zgłoszenie nie spełnia wymaganych standardów określonych Regulaminem, lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 2. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do wydania Nagrody, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów, a Uczestnik zobowiązuje się zadośćuczynić temu żądaniu w terminie do 5 (pięciu) dni od jego przedstawienia.

VIII Reklamacje

 1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana emailem na adres: recepcja@mdclinic.pl. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch) tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

IX Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest spółka MD CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 83/189, 00-815 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372421, posiadająca numer REGON 142711389 oraz numer NIP: 7010270986,, dane kontaktowe: tel. +48 22 620 18 55, e-mail: recepcja@mdclinic.pl (dalej: „Administrator”).
 2. Podane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników, w celu przeprowadzenia Konkursów, w tym wyłonienia jego zwycięzców oraz wykonania innych czynności w ramach organizacji Konkursów, określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie – do czasu zakończenia danego Konkursu, w tym wydania nagród zwycięzcom;
  2. na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu dochodzenia roszczeń, w tym rozpatrywania reklamacji – do momentu wyczerpania ścieżki reklamacyjnej, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  3. w celu realizacji obowiązku Administratora, wynikającego z przepisów prawa – ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od nagród w danym Konkursie – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody w danym Konkursie.
 4. Administrator informuje, że osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, jeśli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Administrator powierza, przekazuje lub udostępnia dane osobowe Organizatorowi, organom podatkowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług kurierskich.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 42 pkt 1) Regulaminu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Administrator informuje ponadto, że niepodanie danych uniemożliwi w szczególności wybór zwycięzców, wysyłkę nagród w Konkursie, realizację uprawnień reklamacyjnych, czy realizację obowiązków podatkowych Administratora, wynikających z przepisów prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą może zrealizować przysługujące jej uprawnienia, o których mowa w pkt 43 powyżej, w następujący sposób:
  1. pisemnie, na adres Administratora podany w pkt 39 powyżej;
  2. mailowo, na adres Administratora podany w pkt 39 powyżej.

X Postanowienia końcowe

 1. W okresie trwania Konkursu niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Istagram Organizatora: https://www.instagram.com/mdclinic_warszawa a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: recepcja@mdclinic.pl jest przesyłany e-mailem.
 2. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.