Informacje dla pacjenta

DANE DO PRZELEWU:

nazwa: MD CLINIC Przychodnia Wielospecjalistyczna

            ul. Sienna 83, 00-815 Warszawa

tytuł: ”imię i nazwisko pacjenta, konsultacja doktor ……”

numer konta:  08 9226 0005 0038 8260 2000 0010    

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: przelewy@mdclinic.pl

Regulamin usług telemedycznych

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA:

              Prawa Pacjenta stanowią integralną część praw człowieka

 • prawo do poszanowania jako osoby ludzkiej

 • prawo do samodecydowania

 • prawo do poczucia bezpieczeństwa własnej osoby i prawo do poszanowania prywatności

 • prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych

 • prawa do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych

            Pacjent ma prawo do informacji o:

 • stanie swojego zdrowia

 • proponowanych procedurach leczenia, o ryzyku zawartym w proponowanej procedurze leczenia

 • przewidywanych korzyściach leczenia oraz skutkach zaniechania leczenia

 • rozpoznaniu, rokowaniu i postępie leczenia

 • personelu odpowiedzialnym za leczenie i opiekę nad nim

 • przepisach i zwyczajach określających jego pobyt w zakładzie leczniczym

            Pacjent ma prawo być nie informowanym, o ile wyraźnie przedstawi takie życzenie oraz ma prawo wskazać osobę,

            która będzie informowana w jego imieniu. Każda informacja o stanie zdrowia jest prawnie chroniona.

           Pacjent ma prawo do:

 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby

 • wyrażania w sposób świadomy, dobrowolny i swobodny oświadczeń (zgody) na proponowane działania medyczne

Zgoda na działania medyczne może być udzielona przez przedstawiciela prawnego.  Gdy wymagana jest zgoda

przedstawiciela prawnego, a w danej chwili nie ma możliwości uzyskania takiej zgody, to w stanach nagłych powinna

być podjęta natychmiastowa interwencja medyczna bez jego zgody.

          Pacjent  w przypadku naruszenia jego praw ma możliwość złożenia skargi do:

 • Kierownika podmiotu leczniczego

 • Rzecznika Praw Pacjenta

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej  Izbie Lekarskiej

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

 • Ministerstwa Zdrowia

 • Rzecznika Praw Obywatelskich

Pacjent ma prawo, w razie zawinionego naruszenia jego praw, wystąpić z pozwem cywilnym do sądu rejonowego

właściwego dla siedziby podmiotu leczniczego.

Obowiązkiem Pacjenta przebywającego na terenie zakładu leczniczego jest:

 • przestrzegać Karty Praw i Obowiązków Pacjenta

 • przestrzegać obowiązujących przepisów

 • przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich

 • okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę

 • nie szkodzić innym pacjentom

 • nie niszczyć wyposażenia zakładu leczniczego

 • przyczyniać się do tworzenia partnerskich relacji z otoczeniem

Szczegółowy wykaz praw pacjenta zawarty jest w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,poz.417)

dostępnej w Recepcji Przychodni Wielospecjalistycznej MD Clinic

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest MD Clinic Sp. z o. o. z siedzibą ul. Sienna 83 00-815 Warszawa,

tel. +48 22 620 18 55

.

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się z nami można w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Sienna 83 00-815 Warszawa

.

3. Cel przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w celu:
- świadczenia usług medycznych,
- leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych
- prawnie uzasadnione cele przetwarzania danych osobowych
- w związku z realizacją przepisów prawa
- promocji produktów i usług własnych, (po uzyskaniu zgody)
- archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny kliniki).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

- Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.w

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

5. Okres przetwarzania danych
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

6. Odbiorcy danych
Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług:

- podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

- podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.,

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednak zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja na temat obowiązku podania danych

Pozyskiwanie danych osobowych jest niezbędne z celu wykonania usług medycznych. Podyktowane przepisami prawa dotyczącymi świadczenia usług medycznych. Niezłożenie danych przetwarzanych w tym celu uniemożliwi wykonanie usług medycznych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.